คนละครึ่งเฟส 3
คนละครึ่งเฟส 3

เตรียมพร้อม ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3

วันที่ 1 มิถุนายน 64 รายงานจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส 3 วงเงินอยู่ที่ 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  31 ล้านคน ให้สิทธิ์ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 150 บาท วงเงิน 3,000 บาท ต่อคน โครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กจนถึงผู้ประกอบการขนาดกลาง จะประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น และกระตุ้นเศษฐกิจ

โดยประชาชนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้ 1 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 สำหรับกลุ่มผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะช่วยเหลือด้านค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่น หรือร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วม โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรวม 16,380.19 ล้านบาท

2. โครงการนี้เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ และผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไป ลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้เช่นกัน ผู้ได้รับสิทธิเราชนะกลุ่ม 4 ประมาณ 2.5 ล้านคน โดยจะช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการซื้อสินค้าจาก ร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการอื่นๆ จากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่ เข้าร่วม โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นวงเงินรวม 3,000 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคน จะได้รับสิทธิของโครงการ ที่ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปอื่นๆ และค่าบริการ นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะ หรือขนส่งมวลชนสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน นั้นเอง

4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ โดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ

วงเงินที่นำมาใช้จ่าย ที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาท ต่อคน ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1- 40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

คุณสมบัติที่ โครงการคนละครึ่งกำหนด 

มาตรการคนละครึ่ง แต่ละเฟสที่ผ่านมามีการใช้คุณสมบัติ ของผู้ที่ได้รับสิทธิเหมือนกัน ดังนั้นแล้วใน คนละครึ่งเฟส3 นี้ ก็อาจจะใช้คุณสมบัติเดียวกัน ดังต่อไปนี้

1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

2.บุคคลที่จะร่วมโครงการ ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถรับสิทธิ โครงการคนละครึ่งโดยสามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ 

เงื่อนไขมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 

คนละครึ่งเฟส3  : วงเงิน 93,000 ล้านบาท

ระยะเวลา : กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มเป้าหมาย : 31 ล้านคน

รายละเอียด : ให้สิทธิ์ใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท ต่อวัน 

วงเงิน :  3,000 บาท ต่อคน

โดยหากใครได้ รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 แล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียน “โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้” ได้ ท่านเลือกเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่งเท่านั้น 

สำหรับผู้ที่ได้เงินคนละครึ่งในเฟส 1 และเฟส 2  แล้วนั้น ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ จะได้รับเงินจากภาครัฐโดยอัตโนมัติ เพิ่มเติม

บทความแนะนำ