นนทบุรี อ่วมยอดโควิดรายใหม่
นนทบุรี อ่วมยอดโควิดรายใหม่

นนทบุรี อ่วมยอดโควิดรายใหม่ ศูนย์ โควิด-19 นนทบุรี รายงานว่า ได้พบจำนวนผู้ติด โควิดเพิ่มจำนวน 104 ราย ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง และ สัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า ที่มีแสดงอาการ จำนวน 63 ราย ไม่แสดงอาการ จำนวน 41 ราย พบเยอะสุดที่ อ.เมือง และ อ.ปากเกร็ด ศูนย์ปฏิบัติการ โควิด-19 จ.นนทบุรี รายงานว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวน 104 ราย ส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง เป็นเพศหญิง จำนวน 64 ราย และเพศชาย จำนวน 40 ราย ชาวต่างชาติ จำนวน 3 ราย ชาวลาว จำนวน 3 ราย ผู้ป่วยที่แสดงอาการ 63 ราย และ ผู้ที่ไม่แสดงอาการ จำนวน 41 ราย

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนนทบุรี ได้ออกมาตราการคุมเข้มและเน้นย้ำ เรื่องของการระบาดของ โรคไวรัส โควิด-19 ได้มีการ ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) โดยจะ มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 เม.ย.64 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง อีกครั้งมีดังต่อไปนี้

1. สั่งให้มีการปิดสถานที่ เหล่านี้เป็นการชั่วคราว ได้แก่ สนามชนโค สนามชนไก่ สนามที่ซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนามประกวดแข่งขันฝึกซ้อมสัตว์ หรือ กิจกรรมในทำนองเดียวกัน สถานบริการ สถานประกอบการคล้านสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

2.สถานประกอบกิจการ อาบน้ำ หรือสถานประกอบกิจการอาบอบนวด สถานที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรือ อาคารชุดพักอาศัย

3. ห้ามดำเนินการ หรือ จัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโรค โควิด-19 โดยห้ามการใช้อาคาร หรือ สถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือ การทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก หรือ พื้นที่ที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการ ที่จะได้รับเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่ การใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ หรือ การใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ อุปการะ หรือ การใช้สถานที่

ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกำหนด (ฉบับที่16) ลงวันที่ 3 ม.ค. 2564 ได้แก่เป็นการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือ ให้การอุปการะแก่บุคคล

เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ห้ามทำกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันมากกว่า 10 คนขึ้นไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ จัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนด

กำหนดมาตราการควบคุม จำเป็นอย่างเร่งด่วน มาตราการป้องกันโรคที่ทางราชการได้กำหนดไว้ มีดังนี้

1. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มออล์ หรือ สถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

2. ห้ามบริโภคสุรา หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายสุราตลอดเวลา

3. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา 23.00 น.

4.สถานที่ประกอบกิจการ ออกกำลังกาย (Fitness) ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัด จำนวนผู้เข้าใช้บริการในสถานที่นั้นๆ งดการเล่นแบบรวมกลุ่ม หรือมีผู้คนแออัดจำวนมาก การอบตัว หรือ อบไอน้ำแบบรวม ข้อนี้ห้ามเด็ดขาด เพราะอาจจะเสี่ยงกับคนที่ ไปใช้บริการสถานที่นั้นได้

5.สำหรับร้าน หรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชม. ให้เริ่มเปิดดำเนินการในเวลา 04.00 น.

6.ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่เกินเวลา 21.00 น.

7.สนามกีฬา หรือ สถานที่เพื่อออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

8. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาเกต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ ของสถานที่นั้น ๆ แต่เปิดห้ามเกินเวลา 23.00 น. เกมส์เล่นง่าย คลายเคลียด

เนื่องจากเป็นกรณีจำเป็นรีบด่วน และสำคัญ หากปล่อยให้เนิ่นนานหรือล่าช้าไปกว่านี้ จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ต้องระวาง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับเป็นเงินไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ข้อที่ได้มีการกำหนดอัตราโทษสูงสุดไว้แล้ว ดังนั้นควรปฏิบัติ ตามคำสั่งทางราชการ ไม่ควรที่จะฝ่าฝืน ตัวท่านอาจจะเสี่ยงต่อการติด เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ดังนั้นควรปฏิบัติตาม คำสั่งของทางราชการ อย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และสาธารณชน คนอื่นๆ

บทความแนะนำ