ประกาศกรุงเทพมหานคร ( ฉบับที่ 31 )
ประกาศกรุงเทพมหานคร ( ฉบับที่ 31 )

ประกาศกรุงเทพมหานคร ( ฉบับที่ 31 ) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
วันที่  1 มิถุนายน 2564 มีรายงานข่าวว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ฯ (กทม.) 
ลงนาม ประกาศกรุงเทพมหานคร ขยายเวลาปิดกิจการ 5 ประเภทเพิ่มอีก 14 วัน ให้ปิดสถานที่ และ ใช้บังคับมาตรการที่ ได้ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 29) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ขยายเวลาปิดกิจการ 35 ประเภท ต่อไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2564 ประกาศกรุงเทพมหานครล่าสุด

เนื้อหาในประกาศมีดังนี้

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๑)

               ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๑) ลงวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ปิดสถานที่ และ ใช้บังคับมาตราการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๑๕๖๔

เพื่อให้ป้องกัน และ ควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ เข้มงวด เป็นไปตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ฉบับที่ ๒๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๑๕๕๘ ประกอบกับ ออกตามข้อกำหนดออกความตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การ
บริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๑๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๒) ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ

๑. ให้ปิดสถานที่และ บังคับใช้มาตราการ ที่ระบุไว้ในประกาส กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิด
สถานที่บริกาารชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

๒. กรณี ประกาศกรุงเทพมหานคร ( ฉบับที่ 31 ) เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่๒๕) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และกรณีขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับ ๒๙) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิด ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์ ต่อสาธารณะ จึงไม่อาจให้ คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจ อัศวิน ขวัญเมือง

บทความแนะนำ