วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก ทุก ๆ วันที่ 5 มิถุนายน จะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day และ ได้มีการสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรก วันสิ่งแวดล้อมไทย ตรงกับวันที่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 หรือเมื่อราว 33 ปีที่ผ่านมา โดยได้ทำการจัดการประชุมที่เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮม ประเทศ สวีเดน ซึ่งเป็นวันที่เรา ควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อ สภาพแวดล้อมของเราที่ ย่ำแย่ลงทุกวัน เราสังเกตรอบ ๆ ตัวเราก็ได้ ต้นไม้ แทบจะไม่มีให้ดู โลกที่เราอยู่ก็ร้อนขึ้น ทุกวัน ๆ ดูอย่างขั่วโลกหนือ และ ขั่วโลกใต้ ที่ น้ำแข็ง ละลาย หมีขั่วโลกแทบจะไม่มีที่ให้อยู่แล้ว การที่มีวันสิ่งแวดล้อม ก็เพื่อให้พพวกเรานั้น ได้ตระหนักถึง ความสำคัญ ของธรรมชาติ ที่ กำลังจะค่อย ๆ หายไป วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่

ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนั้น มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรก ในปี 2518 เป็นฉบับแรก เรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริม และ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเมื่อปี พุทธศักราช 2521 ก็ได้มีการแก้ไข เป็นฉบับที่ 2 ขึ้นมา และ ได้แก้ไข ฉบับที่ 3 ในปี พุทธศํกราช 2522
มี 2 ประเภท ได้แก่
1. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ ทรัพยากร
2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมมีข้อตกลงจากการประชุมให้มาดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น

และ ในปี 2564 UNEP ก็ได้กำหนดธีม วันสิ่งแวดโลกว่า Ecosystem Restoration หรือ การฟื้นฟูระบบนิเวศ นั้นเอง การกำหนดธีมนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อป้องกัน หยุด และ ย้อนกลับความเสื่อมโทรมของ ระบบนิเวศในทุกทวีป และ ในทุกมหาสมุทรทั่วโลก เพื่อ ช่วยยุติความยากจน ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครั้งใหญ่ ถ้าเราไม่ช่วยกัน แล้วโลกของเรา จะกลับมา มีชีวิตีวาได้ยัง อยากให้โลกสดใส เราต้องช่วยกัน ดูแล และ รักษา ป่าไม้ สัตว์ป่า ใหคงอยู่ไปนาน ๆ เพื่อโลกของเรา จะได้กลับมาน่าอยู่ อีกครั้ง และ ปีนี้ ประเทศ ปากีสถาน ก็ยังเป็น เป็นเจ้าภาพ World Environment Day อีกด้วย ประเทศเขามีข้อสำคัญ ที่ อยากเปลี่ยนแปลงประเทศตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการ ปลูกป่าเพิ่ม ประกาศ เพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางทะเล และสนับสนุน นวัตกรรม ที่จะช่วยฟื้นฟูป่าไม้

วันสิ่งแวดล้อมโลก มีกิจกรรมอะไรบ้าง

1. มีการจัดนิทรรศการ ด้านพลังงาน
2. รณรงค์การแยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น
3.  การปลูกต้นไม้ เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์
4. การคัดแยกก่อนจะทิ้งเป็นขยะ
5. การทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นทาง
6. ปลูกป่าทดแทน
7. การรีไซเคิ้ล
8. การประดิษฐ์จาก สิ่งเหลือใช้

สิ่งที่ เราควรทำร่วมกัน เรา ต้องมาเสริมสร้างจิตสำนึก ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อจะได้มีสิ่งแวดล้อม ที่ดีต่อไปในอนาคต และ มาร่วมช่วยกันป้องกัน ไม่ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมลงมากยิ่งขึ้น เพราะว่า ปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้น ก็เกิดขึ้นจากการ กระทำของคนทั้งสิ้น เพราะอย่างนั้น เราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การแยกขยะ การปลูกต้นไม้ การใช้ถุงผ้า แทน ถุงพลาสติก และ ที่สำคัญคือ ไม่ควรทิ้ง ผลิตภัณฑ์อันตราย ลงแม่น้ำ เช่น ลิตภัณฑ์ที่ติดไฟ น้ำยาละลายสี น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ แบตเตอร์รี่ โทรศัพท์

คําขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2564
“Time For Nature” “Find Out What You Can Do” ถึงเวลา คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ

และ ที่สำคัญคือ สำหรับในวัน สิ่งแวดล้อมโลก นั้น ทาง กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นทุกปี

บทความแนะนำ