เงินสงเคราะห์บุตร
เงินสงเคราะห์บุตร

บุคคลใดที่มีสิทธิรับ เงินสงเคราะห์บุตร บ้าง

ประกาศจากกฎกระทรวง เงินสงเคราะห์บุตร การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี สงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ระบุว่าปัจจุบันเงินสงเคราะห์บุตร ที่จะจ่ายให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี มีสิทธิได้รับเงินจำนวน 800 บาท ต่อเดือนหรือต่อคน โดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน ต่อครั้งของการจ่าย ตามเงื่อนไขของทางกฎกระทรวง

เงื่อนไขที่ กฎกระทรวงได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 หรือ มาตรา 39 เท่านั้น ที่จะสามารถ มีสิทธิได้รับเงิน สงเคราะห์บุตร

2. จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย โดยจะจ่าย เดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคนเท่านั้น

 วิธีการลงทะเบียนขอรับ เงินสงเคราะห์บุตร

ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส. 2 – 01 พร้อมลงลายมือเซ็นต์ชื่อ และนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมของจังหวัดและ สาขา ที่ท่านสดวกที่สุด หรือ ยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยต้องมีหลักฐานเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน กรณีที่ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้

1.) รอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและเอกสารต่างๆ พิจารณาอนุมัติ

2.) รอการอนุมัติของสำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

3.) เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดย โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ของผู้ที่ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทน

เช็กเลยวันนี้! เงินสงเคราะห์บุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน

สำหรับผู็ที่ติดตามข่าว เงินสงเคราะห์บุตร วันนี้ 30 เม.ย. 2564 ได้มีรายงานจากกระทรวงแรงงาน ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเงินเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2564 เป็นต้น

โดยก่อนหน้านี้ ที่ผ่านมาเมื่อ วันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ได้มีการบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนที่มีประกันสังคม และ ภาคแรงงาน ให้สามารถดูแลเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ เป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเรา ในอนาคตวันข้างหน้า สำหรับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 600 บาท ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 800 บาท นั้นเอง

 หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม หรือ สปส. 2-01

2. กรณีที่ผู้ประกันตนเคย ยื่นเรื่องใช้สิทธิแล้วและ ประสงค์จะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม กรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ

3. กรณีที่ผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ สำเนาสูติบัตรบุตร (ถ้าหากคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด

4. กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายเอกสาร ของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

5. กรณีเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อ – สกุลใ ห้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อ – สกุล จำนวน 1 ชุด

6. กรณีที่ผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและ สำเนาหนังสือเดือนทาง หรือ passport สำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวเข้ามาในประเทศ หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1ชุด

7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ธนาคารที่สามารถใช้ได้ เช่น ธนาคารกรุงไทย – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา – ธนาคารกรุงเทพ  – ธนาคารไทยพาณิชย์ – ธนาคารกสิกรไทย  – ธนาคารทหารไทย- ธนาคารธนชาต – ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย – ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นต้น

8. เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และ ควรที่จะแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเอกสารของท่าน กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปลจากภาาาต่างประเทศ ให้เป็นภาษาไทยและมีการรับรองความถูกต้องอย่างให้ครบถ้วนและชัดเจน

วิธีเช็กเงินสงเคราะห์บุตร

1.คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์  autobet เกมส์สร้างรายได้

2.จากนั้นเข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน สมัครสมาชิกสร้างรายได้

3.ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน”

4.ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงิน สงเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนนั้นเอง

บทความแนะนำ